+ 48 52 33 40 810
Aktualności
2018-04-24

RODO

 

Szanowni Państwo,                                                            

Informujemy, iż dla celów rekrutacji od osób ubiegających się o zatrudnienie wymagamy wyłącznie danych osobowych, o których mowa w art. 221 § 1 kodeksu pracy, to jest:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. imiona rodziców,
 3. datę urodzenia,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 5. wykształcenie,
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

ADO zastrzega, iż w przypadku przesłania przez kandydata do pracy danych osobowych innych niż wskazane powyżej, dane te zostaną trwale usunięte bez dalszego ich przetwarzania, co skutkować będzie nie przyjęciem kandydatury do rozpatrzenia.

 

Prosimy do zgłoszeń nie załączać i nie nadsyłać:

 • fotografii,
 • linków do portali społecznościowych, gdzie znajdują się Pani/Pana dane osobowe,
 • informacji o zainteresowaniach,
 • stanie cywilnym,
 • informacji o zdrowiu,
 • i innych, niż te, które wynikają z art. 221 § 1 kodeksu pracy

 

Informujemy, iż Pani/Pana dane przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych (zw.d. ADO) – Organizację pod firmą WUTKOWSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą pod adresem 89-530 Śliwice, ul. Szklanych Domów 1, na mocy zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, w trakcie dobrowolnego i świadomego przystąpienia do procesu rekrutacji.

 

Przesłane do ADO dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od czasu ich złożenia, co ma na uwadze możliwość ponownego złożenia oferty zatrudnieniowej w przypadku odmowy zatrudnienia w chwili obecnej. Okres dwuletni to okres prowadzenia czynnej rekrutacji na wakujące stanowiska. W przypadku nawiązania stosunku pracy, dane zostaną wniesione do akt pracowniczych. 

Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 • informacji o statusie swoich danych, 
 • sprostowania swoich danych, 
 • usunięcia swoich danych, 
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
 • przenoszenia swoich danych.
Wyszukaj według zastosowania szkła: